پیش از این تصمیم گرفته شده بود که بعد از تحویل گرفتن سرباز هخامنشی از وزارت امور خارجه، این اثر تاریخی و ارزشمند در موزه ملی ایران نمایش داده شود. اما با توجه به اینکه این تحویل در روز چهارشنبه محقق خواهد شد، رونمایی در هفته‌ آینده صورت خواهد گرفت.