سه قنات تاریخی کیش به ثبت ملی رسید

وی ادامه داد: قنات حریره، بیوت سالم، باغو، تنبون و سجم پنج قنات کیش است که در حال حاضر تنها سه رشته قنات حریره، بیوت سالم و باغو برجای مانده و سایر قنات‌‌‌ها قابل مشاهده نیستند؛ به عبارتی دیگر از ۲۵ کیلومتر قنات فقط ۱۰.۵ کیلومتر آن قابل اندازه‌گیری و مشاهده باقی مانده است. معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه با ثبت این اثر ارزشمند و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر آنها، در آینده امکان استفاده از این ظرفیت در قالب سایت گردشگری قنات‌‌‌های کیش فراهم می‌شود، افزود: در بحث ثبت ملی این قنات‌‌‌ها، بودجه اندک اختصاص‌یافته برای آن مهم نیست، بلکه تعریف ضوابط برای مشخص کردن محدوده جهت آغاز مرمت ارزشمند است.