آخرین ارباب ریسندگی

۱۱۹سال پیش وقت تولد حسن تفضلی در کاشان، مملکت ورشکسته و سلسله سرسره بازان در چرت پاییزی همین قرون اخیرشان، خواب شاه عباسی می‌دیدند. صدایی از مشروطه خواهی و مرثیه وطنی در نیامده بود اما منسوجات خارجی فراوان برای همه سلیقه‌ها!تفضلی اولین کارخانه ریسندگی خود را به سال ۱۳۱۳ در کاشان راه اندازی کرد؛ جلوتر هم که رفت مردم اسمش را گذاشتند ارباب تفضلی که حالا معروف است به پدر نساجی ایران. از همان تیپ کارآفرینان که بعدها مرحوم همدانی هم به جمع‌شان پیوست، تولید وطنی و رقابت با خارجی برای کسب بازار در کنار نان خوردن کارگر ایرانی دغدغه شان بود.او که بعد از انقلاب شاید از معدود بازماندگان نسل خودش بود، دور از سرنوشت آزمایش و کفش ملی به گسترش کارخانه هایش فکر می‌کرد تا جایی که زیر بمباران‌های جنگ امضای آخر آن را می‌گیرد.سال ۶۶ خورشیدی هم وقت رفتن، شهر کاشان به عزایش نشست و خوش برایش بدرقه‌گی کرد ، ارباب حسن تفضلی دستش به کار خیر می رفت مثل ساختمان درمانگاه مجهز برای مردم کاشان و کمک به ساختن دانشگاه علوم پزشکی آن شهر. حالا چندین سال است نساجی پدر ندارد همانطور که رمق!