به گزارش شرکت آب و فاضلاب منطقه۴ تهران، مرتضی نیاز آذری افزود: با توجه ‌‌به وضعیت کاهش منابع آبی در کشور خصوصا تهران شهری حساس به آب و لزوم صرفه‌‌جویی در مصرف آب، راهکارهای صرفه‌‌جویی، حفظ و نگهداری از منابع آب به همه اقشار جامعه آموزش داده می‌شود.مدیر روابط‌‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه۴ تهران ادامه داد: نیازمند مدیریت مصرف در سطوح مختلف به‌‌عنوان راهکاری مهم برای گذر از شرایط پیش‌رو و سازگاری با تنش آبی هستیم.وی خاطرنشان کرد: سهم هر شهروند در شبانه‌‌روز ۱۳۰لیتر است، با واردشدن به فصل گرما حدود ۳میلیون کولر آبی در پایتخت وارد مدار خواهد شد و هر کولر آبی معادل ۳۰۰لیتر در شبانه‌‌روز آب مصرف خواهد کرد که این میزان مصرف معادل مصرف دو فرد در شبانه‌‌روز است و گویی دو نفر به خانواده اضافه شده است.