عدم وصول 57.3 همت منابع حق‌السهم معادن در سال گذشته