شکاف در تامین مالی زیرساخت‌های جهانی

او گفت: مکانیسم‌های سنتی تامین مالی عمومی برای برآوردن تقاضای رو به رشد برای پروژه‌های زیربنایی مناسب نیست و جهان برای رسیدگی به این چالش‌ها و بودجه کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نیاز به رویکردی جدید دارد. الجاسر بیان کرد: این جایی است که بانک اسلامی به‌عنوان پرتویی از نور ظاهر می‌شود و اصول مبتنی بر دارایی و اشتراک ریسک آن کاملا با نیازهای کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته برای پروژه‌های زیرساختی بلندمدت هماهنگ است. رئیس گروه بانک توسعه اسلامی افزود: «علاوه بر این، بانک اسلامی با تاکید بر مسوولیت زیست‌محیطی، کاملا در موقعیتی است که از این تلاش‌ها حمایت کند.»

همچنین یادآوری کرد در پنج دهه گذشته، بانک از امور مالی اسلامی دفاع کرده است. او می‌گوید استراتژی ما حول محور ایجاد مشارکت‌های قوی، تقویت بازارهای مالی و توانمندسازی بخش خصوصی است. رئیس گروه بانک توسعه اسلامی معتقد است جهان بر سر تقاطع ایستاده است. همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب‌پذیری‌ها را در زیرساخت‌ها آشکار و منابع عمومی را تخلیه کرد؛ همچنین پیشرفت توسعه را معکوس کرد. الجاسر گفت: «یک‌سوم کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته در حال حاضر بدتر از دوران پیش از همه‌گیری هستند. بدون اقدام فوری، چشم‌انداز توسعه آنها می‌تواند بدتر شود».

همچنین تاکید کرد کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته دارای پتانسیل اقتصادی فوق‌العاده‌ در انتظار آزادسازی هستند. او با بیان اینکه تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی برای کاهش فقر، ارتقای سلامت و آموزش و ایجاد اشتغال کلیدی است، افزود: این مورد تاب‌آوری در برابر شوک‌های آینده مانند همه‌گیری و تغییرات آب‌وهوایی را تقویت می‌کند.