سامانه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی نهایی شد

طولانی‌ شدن این مسیر باعث شد مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره یازدهم مجلس اقداماتی رافع در این زمینه را اتخاذ کند.  نگاهداری توضیح داد: با بروز و ظهور فناوری‌های نوین در عرصه‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به منظور تنقیح قوانین، دستیابی به اهداف این مهم را با ایجاد سامانه‌ای بر مبنای هوش مصنوعی در دستور کار قرار داد که این اقدام با صرفه‌جویی‌های چشمگیری در هزینه‌های نیروی انسانی و زمانی همراه بوده است. او شاخصه‌های این سامانه را بهره‌مندی از نظرات خبرگان، کارشناسان و مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح دانست و عنوان کرد: در فاز نخست این سامانه، براساس بانک داده‌‌های قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود چالش‌ها، نواقص و مشکلات متعدد، الگوی استخراج‌شده در امر تنقیح قوانین و مقررات به صورت آزمایشی اجرا شد و خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله دوم این اقدام، طراحی مدل کدگذاری هوشمند تمامی قوانین، ارائه مدل نسخ ضمنی برای همه کدها، طراحی سامانه جامع هوشمند و تعاملی قوانین، تطبیق هوشمند طرح‌ها و لوایح با قوانین و طراحی مدل تنظیم هوشمند قوانین جامع، در دستور کار قرار گرفت.