نحوه بازگشت اضافه پرداخت مالیات بر حقوق

طبق بخشنامه مذکور، شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد نکند. در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت‌شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق‌بگیر پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق‌بگیر را وارد نداند، باید مراتب را کتبا به وی اعلام کند. حقوق‌بگیر می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند./سازمان امور مالیاتی