p06 copy

آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان سال جاری، تورم نقطه به نقطه در دهک اول 1/ 60درصد و در دهک دهم 8/ 43درصد بود. در گروه خوراکی‌ها نیز تورم دهک کم‌درآمد 6/ 81درصد و در دهک پردرآمد 6/ 73درصد گزارش شد. به این ترتیب در شهریورماه 1401 نیز همچنان تورم در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پر‌درآمد بوده و فشار قیمتی بر کم‌درآمدها بیشتر است. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورمی دارا و ندار در شهریورماه 3/ 16درصد بوده که مشابه مردادماه است.

تورم ماهانه 1/ 2درصدی دهک اول

مرکز آمار ایران آمار تورم دهکی شهریورماه را منتشر کرد که نشان‌دهنده تورم دهک‌های مختلف جامعه است. این گزارش از جهت مقایسه فشار تورمی بر اقشار مختلف جامعه قابل‌توجه است. براساس این گزارش در آخرین ماه تابستان سال جاری، تورم نقطه‌ای به 7/ 49درصد رسید که نسبت به مردادماه کاهش 5/ 2واحد درصدی داشته است. بررسی گزارش تورم دهکی نشان می‌دهد در کل دهک‌ها، تورم نقطه‌ای در شهریورماه نسبت به مردادماه کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد در شهریورماه 1401، تورم دهک اول به 1/ 60درصد رسید که نسبت به مردادماه 2/ 3واحد درصد کاهش داشت. در دهک دوم نیز تورم نقطه‌ای در شهریورماه 6/ 57درصد گزارش شد که نسبت به مردادماه کاهش 3واحد درصدی را ثبت کرد.

دهک سوم نیز در آخر تابستان تورم نقطه به نقطه 3/ 55درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه 8/ 2واحد درصد کمتر است. در دهک چهارم نیز تورم در مردادماه 9/ 56درصد بوده که در شهریورماه با کاهش 9/ 2واحد درصدی به 54درصد رسیده است. این روند کاهشی در دهک‌های پنجم تا نهم نیز تکرار شده و حدود 3واحد درصد بوده است. اما در دهک دهم که پردرآمدترین دهک به حساب می‌آید، تورم نقطه به نقطه شهریورماه سال جاری 8/ 43درصد بوده که نسبت به تورم نقطه‌ای مردادماه 2/ 3واحد درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کاهش تورم در دهک پردرآمد با دهک کم‌درآمد جامعه یکسان بوده است. از سوی دیگر، نگاهی به تورم ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد در دهک اول این تورم 1/ 2درصد بوده اما در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب 9/ 1 و 8/ 1درصد گزارش شده است.

کاهش تورم گروه‌های خوراکی بر داراها

مرکز آمار ایران در گزارش تورم دهکی، تورم در دو گروه عمده خوراکی و غیرخوراکی را منتشر می‌کند. براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در شهریورماه به 4/ 75درصد رسید که نسبت به مردادماه که تورم 4/ 80درصد بود، کاهش 5واحد درصدی داشت. این کاهش در تورم نقطه‌ای دهک‌های مختلف نیز قابل‌مشاهده است.

 به عنوان مثال در دهک اول، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریورماه 6/ 81 درصد بوده که نسبت به مردادماه کاهش 5/ 4واحد درصدی را ثبت کرد. در دهک پنجم تورم خوراکی‌ها در آخرین ماه تابستان 1/ 75درصد بود که نسبت به مردادماه کاهش 7/ 4واحد درصدی داشت. در دهک دهم نیز که به آن دهک پردرآمد گفته می‌شود تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در شهریورماه 1401 حدود 6/ 73درصد بوده که نسبت به مردادماه که تورم 79درصدی داشته کاهش 4/ 5درصدی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد دهک پردرآمد کاهش تورم بیشتری را در گروه خوراکی‌ها لمس کرده است.

فشار تورم غیرخوراکی بر ندارها

براساس گزارش تورم دهکی در شهریور‌ماه سال جاری که مرکز آمار ایران منتشر کرد، تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در آخرین ماه نیمه نخست سال 4/ 35درصد بوده که نسبت به مردادماه کاهش 5/ 1واحد درصدی را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تورم نقطه‌ای در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در شهریورماه نسبت به مردادماه در دهک‌های مختلف جامعه قابل‌مشاهده است. کاهش تورم در دهک اول که کم‌درآمد‌ترین خانوارهای کشور در آن قرار دارند، تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها در شهریورماه 1/ 34درصد اعلام شد که نسبت به مردادماه که تورم 8/ 35درصد بوده کاهش 7/ 1واحد درصدی داشته است.

 این کاهش در دهک پنجم 4/ 1واحد درصد بوده است. اما کاهش تورم نقطه‌ای گروه غیر‌خوراکی‌ها در دهک دهم 8/ 2واحد درصد بوده است. به این ترتیب در شهریورماه 1401، کاهش تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها در دهک دهم بیشتر از دهک اول بوده است.  نکته قابل‌توجه این است که در شهریورماه سال جاری، تورم ماهانه دهک اول در گروه خوراکی‌ها 9/ 1درصد، در دهک دوم 2درصد، در دهک‌های سوم تا هفتم 1/ 2درصد و در دهک‌های هشتم و نهم و دهم نیز به ترتیب 1/ 2 ، 2/ 2 و 1/ 2درصد گزارش شده است. اما تورم ماهانه شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی‌ها در شهریورماه در دهک اول 5/ 2درصد، در دهک‌های دوم تا چهارم 4/ 2درصد، در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم به‌ترتیب 3/ 2 ، 2/ 2 و 1/ 2 درصد گزارش شده است. اما این تورم در سه دهک هشتم، نهم و دهم به ترتیب 9/ 1 ، 7/ 1 و 6/ 1 درصد گزارش شده است. بنابراین در آخرین ماه تابستان سال جاری، در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم ماهانه دهک‌های پردرآمد کمتر از تورم گروه‌های کم‌درآمد بوده است.

حفظ فاصله تورمی در شهریورماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم نقطه به نقطه در شهریورماه نسبت به مردادماه تغییری نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورمی در فروردین‌ماه سال جاری 7/ 0واحد درصد و در اردیبهشت‌ماه تقریبا صفر بوده است. اما در خردادماه این شکاف به 15واحد درصد رسید. در اولین ماه تابستان شکاف تورم نقطه‌ای 7/ 17درصد و در دو ماه بعد یعنی مرداد و شهریورماه 3/ 16واحد درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی در شهریورماه نسبت به مرداد تغییری نداشته است.

مرکز آمار ایران برای محاسبه فاصله تورمی در میان دهک‌ها، از تورم 12ماهه که میانگین تورم 12 ماه است استفاده می‌کند. براساس این گزارش، تورم 12ماهه در شهریورماه در کل کشور 1/ 42درصد بوده که تورم 12ماهه دهک اول 6/ 47درصد و دهک دهم 8/ 39درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورم 12ماهه در شهریورماه 8/ 7واحد درصد بوده که نسبت به مردادماه که این شکاف 9/ 6واحد درصد بوده 9/ 0واحد درصد افزایش داشته است.