برخورد او به حدی شدید بود که برای دقایقی بی حرکت روی زمین افتاد و خیلی ها تصور می کردند ربیع جان باخته است. اما این بازیکن توسط تیم پزشکی به بیمارستان بزرگ شهر دبی منتقل شد. رسانه های اماراتی خبر دادند که ربیع از مرگ حتمی نجات یافته و مهم ترین آسیب به چشم او وارد شده است.