استفان شولتز، سفیر اتریش در تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: اینجانب عمیقاً از جان باختن و از بین رفتن خانه و دارایی تعداد زیادی از مردم استان‌های گلستان و مازنداران و مشقت آنها به خاطر ادامه سیل‌های موسمی متأثر شدم.

اتریش مصمم‌تر از پیش روابط و شراکت در حال توسعه خود با ایران جهت افزایش تاب آوری در زمینه امداد و نجات را تعمیق خواهد بخشید. برای نیروهای امدادی که در ایام نوروز به دور از خانواده‌های خود هستند آرزوی توان و استقامت فراوان در انجام کار ارزشمندشان دارم.