این زلزله در  طول جغرافیایی: ۴۹.۸۷، عرض جغرافیایی: ۳۲.۸۵ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین زخ داده است.

از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.