مانور یگان ویژه ارتش پاکستان با حادثه همراه بود.

در این مانور یکی از خودروها چپ کرد و چندین نفر آسیب دیدند.