راشاتودی گزارش داد، شش نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در روسیه بازداشت شدند.

این افراد قصد انجام عملیات تروریستی در مسکو را داشتند.

اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع منتشر نشده است.