به نظر می‌رسد در جریان تغییرات جدی که با استیضاح، ‌استعفا و شاید بیان دلخوری‌ها در انتظار دولت است برای ربیعی دو سمت در نظر گرفته شده که البته هنوز به صورت رسمی مشخص نیست کدام کرسی در انتظار او است.

در صورتی که جهانگیری استعفا داده و از دولت کنار رود احتمال حضور ربیعی به عنوان معاون اولی قوت خواهد گرفت اما اگر قرار باشد سمتی دیگر برای او تعریف شود و در صورتی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی سمت بدون متولی سخنگویی دولت را نپذیرد احتمالا ربیعی جایگزین نوبخت خواهد شد.