بنا به اخبار منتشر شده این حمله در اولین دقایق شروعِ رژه انجام شده است

حمله توسط افرادی در بیرون از محیط رژه و از پارکی که مشرف به محل سان دیدن از مراسم بوده انجام شده است.