نشست شورای امنیت با دستور کار بررسی گزارش پنجم دبیرکل سازمان ملل در خصوص نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ آغاز شد.