براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای کل کشور عدد ۱۱۴.۱ را نشان می‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (۱۲۰.۱) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (۱۱۰.۴) است.

درصد تغییرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور ۸ درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی در کل کشور نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۰.۹ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۵.۹ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

از سوی دیگر، درصد تغییرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری ۸.۱ درصد است. در این بخش نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۱.۱ درصد است که مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۶.۱ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

در بخش روستایی نیز درصد تغییرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد است. در این بخش نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۱.۲ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۴.۶ درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.