"پائولو جنتیلونی" نخست وزیر ایتالیا خواستار حفظ برجام شده است.