فرد متوفی کارگر ۴۷ ساله ای بود که هنگام کار از طبقه ۲۲ برج پونک سقوط و جان خود را از دست داد.

جسد این کارگر برای بررسی بیشتر و علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.