روسیا الیوم گزارش داد، دینا عدلی حسین، وکیل مدافع احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک گفت، احمد شفیق نامزد ریاست جمهوری نیست، وی پس از اینکه به مصر بازگشت، شخصا این تصمیم را مورد بررسی قرار داده است و یک امر قطعی نیست که وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

وی همچنین اخباری مبنی بر اینکه احمد شفیق به دلیل مواضع سیاسی‌اش و اعلام تصمیمش برای نامزدی در انتخابات مصر در حبس خانگی قرار گرفته باشد، تکذیب کرد.

پیشتر احمد شفیق گفته بود که قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری مصر کاندید شود.