گرایش به مارکسیسم پیدا نکردم

مورد دیگری که خواه‌ناخواه شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این خیلی خطر هم می‌تواند داشته باشد، این است که فکر می‌کنید دولت باید همه کارها را بکند یا به هر حال خیلی از کارها را انجام دهد، اما در اتمسفری که من بودم و به صورتی که من شروع کرده بودم، به هیچ‌وجه گرایش به طرف مارکسیسم پیدا نکردم.

مقاومت کردن یک جوان ۲۱ ساله در مقابل جریان‌های رایج خیلی جالب است.

خب چون می‌رفتم دانشگاه و در دانشگاه بهترین استادهای آن زمان را داشتم.