زاهدی هیچ‌ وقت قهرمان نبود

این اتفاق بعدها در مورد سپهبد فضل‌الله زاهدی هم افتاد؛ یک قهرمان ملی به چهره منفور ملت تبدیل می‌شود.

خب، زاهدی هیچ‌وقت برای ما قهرمان ملی نبود.

زاهدی گیلان را برگردانده بود و با سرکوب غائله شیخ خزعل در خوزستان، جلوی تجزیه بخش‌های عرب‌نشین ایران را گرفته بود.

نه، این طوری هم نبود. البته چیزهایی هم که بعدا (درباره زاهدی) می‌گویند درست است؛ چون مرد فوق‌العاده شجاعی بود و حتما هم خدمت کرده بود، ولی این در شرایطی بود که رضاخان سردارسپه تصمیم خودش را گرفته بود و یک افسر شجاع و واقعا نترس، فرستاده بود آنجا و او هم رفته بود کارش را درست انجام داده بود.