کسی از حضور چند روزه قوام خوشحال نبود

مصدق هم خیلی سرحال نبود.

خب او را همیشه با آن حالت دیده بودیم و عادت داشتیم. بعد هم بیماری‌اش یک مقدار مصلحتی بود{‌با خنده}، این را هم فراموش نکنیم. این، یک سیستم قدیمی است. ضعیف بود، ولی همیشه هم مریض نبود. به این وضعیت عادت داشتیم اما قوام را به صورت دیگری دیده بودیم، حالا یک آدمی شده بود که آمده جلوی مصدق بلند شده و این برایمان قابل قبول نبود، اما این دو تا آدم را از هم سوا می‌کردیم. به هیچ‌وجه کسی خوشحال نبود که قوام همان چند روزه پیدایش شده که خب بعد هم رفت.