مصدق نفوذ معنوی داشت؛ قوام جاه‌طلب بود

قوام آدمی بود که آذربایجان را به ایران برگرداند و از طرفی مصدق هم زحمات زیادی کشیده بود و می‌خواست صنعت نفت را از دست انگلیسی‌ها خارج کند. آیا موقعی که قوام مقابل مصدق قرار گرفت حس دوگانه‌ای نداشتید که ندانید از کدام یک باید طرفداری کنید؟

مطلقا همه قبول داشتیم که احمد قوام‌السطلنه خدمت بزرگی به ایران کرده، ولی واقعا نفوذ معنوی و اخلاقی مصدق درحدی بود که به هیچ‌وجه نمی‌توانستیم بپذیریم یک نفر بیاید و بخواهد کارهای او را به هم بزند. در میان خودمان هم که صحبت می‌کردیم بیشتر این حرف بود که این مرد که مریض است، با این سن آمده اینجا و چه کار می‌خواهد بکند؟ چه هدفی جز جاه‌طلبی دارد؟