ابلاغ سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه

سند جدید تحول و تعالی قوه‌قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده است، ابلاغ شد. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه‌قضائیه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفا اختصاص به دادگستری‌ها ندارد./میزان