Alinaghi_Alikhani_on_BBC_Persian_(cropped) copy

درسی هم که می‌خواندیم یک مقدارش چیزهایی بود که در خود دانشکده در سال دوم و سوم به بعضی‌ها درس می‌دادند. بعضی درس‌ها شاید یک کمی جلوتر بود. بعد هم یک مقداری از تاریخ اروپا و چند تا چیزهای این طوری در درس‌هایمان گنجانده بودند تا در واقع با فرانسه آشنا بشویم. بعد هم یک تزی بنویسیم و به ما بگویند دکتر. من این دوره را تمام کردم و تابستانش رفتم هلند. آنجا هر سال در همان ساختمان دادگاه بین‌المللی لاهه یک ماه حقوق بین‌الملل درس می‌دادند.