فرانسه از زمان عباس میرزا شأن خود‌ را حفظ کرد

پس هنوز در پس ذهن مردم ایران، فرانسه منزلت داشت؟

بله، فرانسه از زمان عباس میرزا به بعد، شأن خودش را در ایران حفظ کرده بود؛ البته من به دو جا نامه نوشتم و درخواست دادم. {یکی فرانسه بود}، یکی هم سوئد چون می‌دانستم آنجا، به خصوص دانشگاه اوپسالا، دانشگاه خیلی خوبی است و دلم می‌خواست بروم آنجا ولی جواب درخواستم را ندادند؛ در نتیجه رفتم فرانسه. در پایان ۱۳۲۸ برابر با فوریه ۱۹۵۰ به پاریس رفتم چون آنها جوابم را فوری دادند؛ از این بیشتر، دلیلی نداشتم.

قبل از آن از ایران خارج شده بودید؟

نه هیچ‌وقت. هیچ‌وقت.