مجلس به حد نصاب نرسید

جلسه روز گذشته مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان تشکیل نشد./ایسنا