هیتلر پدر ملت ایران را در می‌آورد

 اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ باعث نشد شما شک کنید به تبلیغاتی که یک ایران رو به پیشرفت و امن و سربلند را نوید می‌داد؟

خب یک جنبه‌اش این بود ولی جنبه دیگری هم داشت و آن این بود که آنها آمدند کشور ما را اشغال کردند و نگذاشتند برویم جلو. دلیلش هر چه که بود؛ اینکه در سال اول جنگ، روسیه به کمک انگلستان و بعد آمریکا احتیاج داشت و به این ترتیب آمدند کشور را اشغال کردند. برای ما قابل قبول نبود که باید فدای این حرف‌ها بشویم به خصوص اینکه در آن دوره هیچ کداممان دل خوشی از روس یا انگلیس نداشتیم؛ بنابراین ایرادی در اینکه از آلمان شکست بخورند، نمی‌دیدیم. متوجه مسائل کلی‌تر نبودیم؛ اینکه فرض کنید اگر سر و کله آقای آدولف هیتلر در کشور پیدا می‌شد، پدری از ملت شریف ایران درمی‌آورد {با خنده}آن سرش ناپیدا. این چیزها را که آن موقع نمی‌فهمیدیم. فقط می‌دیدیم هیتلر با روسیه و انگلیس مخالف است و اینها هم که دشمن تاریخی ما بودند و خب حق هم داشتیم.