روزنامه هم‌میهن درگزارش اول خود باتیتر«دوم خرداد هم روزنه‌گشایی بود» نوشت: بزرگانی که امروز منتقد روزنه‌گشایی هستند و بعضا حتی این عبارت را به تمسخر به کارمی‌برند؛ خودشان کسانی هستند که صدبار درمصاحبه‌‌‌هایشان گفته‌‌‌اند ما انتخابات دوم‌خرداد را با این رویکرد شرکت کردیم که ۳تا ۴میلیون نفر به سیدمحمد خاتمی رای بدهند و این سبد رای تبدیل به بستری شود برای شکل‌‌‌گیری یک نیروی اجتماعی ویک گفتمان جدید اما درعمل یک موج اجتماعی برخاست و این ۳تا ۴میلیون رای تبدیل به ۲۰میلیون شد. روزنامه کیهان درستون کیهان و خوانندگان خود نوشت: مردم‌‌‌‌ امروز بیش از آنکه از پرداخت مالیات گله داشته باشند، از بی‌‌‌‌عدالتی در پرداخت مالیات گله دارند. باید از کسانی مالیات گرفت که دارای تمکن مالی هستند. راه رفع معضل بی‌‌‌‌عدالتی، سیستمی کردن و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. روزنامه هفت صبح در گزارشی باعنوان «کابوس تعدیل برای مهاجران ایرانی» نوشت: تعدیل نیروی گسترده در شرکت‌های تکنولوژی محوردنیا دامن ایرانی‌‌‌های جلای وطن‌کرده را گرفته به‌‌‌خصوص درآلمان و کانادا. درادامه این گزارش با بیان اینکه درسال۲۰۲۳ یک تعدیل نیروی جدی در شرکت‌های تکنولوژیک اتفاق افتاده، آمده است: درکل سال۲۰۲۲ تعداد تعدیل نیرو در این شرکت‌ها حدود ۱۵۰هزار نفر بود؛ اما این رقم فقط دراولین ماه سال۲۰۲۳ به نزدیک ۹۰هزار نفر رسیده است.