ورود مجلس به حسابرسی‌‌های بانک‌های خصوصی

در خبری دیگر از پارلمان، دیروز امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود این کمیسیون به نحوه حسابرسی‌های صورت‌گرفته در رابطه با بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌های «گردشگری»، «دی» و «آینده» خبر داد. خجسته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: گزارش‌های مستندی به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی واصل شده که شرکت‌های حسابرسی در بعضی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک‌ها با تبانی حسابرسی می‌کنند و غالبا به جای حسابرسی، حساب‌سازی و تمام تخلفات مالی این بانک‌ها را لاپوشانی می‌کنند و گزارش‌هایی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ارائه می‌دهند متفاوت است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع ورود پیدا کرده و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان حسابرسی و بانک مرکزی توضیحات لازم را خواهد خواست و قطعا با این شرکت‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.