دادستان کل کشور اظهار کرد: اینکه جرم چه باشد، بر عهده ماست، چه کسی گفته تشخیص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پیگیری، تعقیب،کسب اطلاعات امنیتی، تولید، تجزیه و طبقه‌بندی بر عهده وزارت اطلاعات است. او تصریح کرد: طبق ماده۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آنها ضابطان عام هستند و تشخیص جاسوس بر عهده قوه‌قضائیه و بقیه ضابط قوه‌قضائیه هستند. او تاکید کرد: اگر فردی به‌عنوان جاسوس محاکمه شد نباید بگوید این در حوزه اختیارات قوه‌قضائیه نیست.