آخرین بخش از شاخص‌های اشتغال و نیروی انسانی که در 1357 توسط سازمان برنامه‌ و بودجه جمع‌آوری و منتشر شده بود به میزان ساعات کار و دستمزد هفتگی شاغلان به تفکیک دولتی و خصوصی و مناطق شهری و روستایی و نوع شغل اختصاص دارد.

همان‌طور که ارقام جدول شماره ۲۶-۷ نشان می‌دهد، متوسط دستمزد هفتگی یک کارگر ساده در سال ۱۳۵۱ در مناطق شهری به طور متوسط ۷۷۷ ریال، متوسط دستمزد هفتگی «استاد کار ماهر» در شهرها در همین سال ۲۵۳۷ ریال و در مناطق روستایی ۱۴۴۵ ریال بوده است...