تاریخچه تأسیس شهرداری قزوین به بیش از یکصدسال پیش باز می‌گردد که در آن تاریخ از شهرداری با عنوان انجمن بلدیه یاد می شد. اولین انجمن بلدیه در قزوین در سال ۱۲۸۶ خورشیدی تشکیل شد و در آن تاریخ ، دو سال از طلوع مشروطیت در ایران گذشته بود .

پس از انتخاب وکلای مجلس (اول )، یک عده شش نفری هم برای انجمن ولایتی قزوین انتخاب کردند که ریاست آن با مرحوم علیین آشیان ، حاج سید حسین مجتهد ، معروف به شیر خورشیدی بود و پس از توپ بستن مجلس این انجمن منحل شد و انجمن دیگری به نام انجمن بلدیه از میان اصناف انتخاب گردید و رئیس آن مرحوم میرزا حسین شهیدی ملقب به صدرالعما نوه مرحوم حاج ملاصالح برغانی بود .

صدر الاسلام ،حاج محمد حسن شاهرودی ، حاج سید موسی بزاز ، حاج سید میرزا عطار و عده دیگری در انجمن عضویت داشتند و به امور شهری و خواربار رسیدگی می کردند ، ولی به واسطه نداشتن پول نتوانستند کار موثری انجام دهند .

فعالیت انجمن بلدیه تا استبداد صغیر ادامه داشت و پس از صدر العماء که اولین شهردار قزوین محسوب می شد ، چهره ی درخشان مشروطیت میرزا حسن شیخ الاسلام به عنوان دومین شهردار قزوین انتخاب شد . او از آزادیخواهان و مشروطه طلبان فعال قزوین بود که برای پاسداری از مشروطیت که پس از مرگ مظفر الدین شاه و سلطنت محمد شاه رو به تضعیف نهاده بود ، انجمن مجاهدین قزوین را تأسیس کرد .