از طرف دیگر، به طور متناقضی، هرچند هدف از اجرای این قانون حمایت از صنعت و افزایش تولید است، ممکن است هزینه‌‌‌های انطباق با مقررات افزایش یابد و در نهایت رقابت‌‌‌پذیری شرکت‌های آمریکایی در برابر رقبای آسیایی کاهش یابد.  در نهایت سیاستگذاران باید هم محدودیت‌ها و هم آسیب‌‌‌های ناشی از رویکرد تحقیق و توسعه سیاستی را بپذیرند. در مقابل، احتمالا استراتژی‌‌‌های متمرکز بر رقابت، به جای سیاست، در پیشبرد نوآوری، حمایت از تجارت، تامین امنیت زنجیره تامین، ترویج انرژی پاک، تضمین رفاه مصرف‌کننده و ارتقای جایگاه رقابتی جهانی ایالات‌متحده، چابک‌تر و موثرتر به نظر می‌‌‌رسند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به بررسی کم و کیف مقررات و اجرای این قانون بپردازد.