تجارت بدون‌نفت از نظر وزنی نیز از ۱۴۷‌میلیون ‌تن در سال‌۱۳۹۹ به ۱۶۷‌میلیون‌ تن رسید‌که ۲۰‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی در سال‌۱۳۹۹ به میزان ۳۵‌میلیارد دلار بود، می‌افزاید: میزان صادرات غیرنفتی در سال‌۱۴۰۲ با ۴۰‌درصد افزایش نسبت به سال‌۱۳۹۹ به رقم ۴۹‌میلیارد دلار رسید.

 بر اساس این گزارش، ارزش واردات در سال‌گذشته به ۶۶‌میلیارد دلار رسید‌که از این میزان ۲‌میلیارد دلار به واردات شمش طلا و ۲.۶میلیارد دلار به کامیون و کشنده‌‌‌‌‌ها اختصاص داشته‌است.

تجارت با همسایه‌ها

این گزارش درخصوص تجارت ایران با ۱۵کشور همسایه در سال‌گذشته تشریح می‌کند: در سال‌۱۴۰۲ حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با ۱۰‌درصد افزایش به بیش از ۶۱‌میلیارد دلار رسید.

این گزارش حاکیست، در سال‌۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۸میلیون ‌تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که نسبت به سال‌۱۴۰۱ حدود ۵۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش با تاکید بر اینکه مجموع درآمدهای وصولی‌‌‌‌‌ گمرک در سرفصل‌‌‌‌‌های مختلف در سال‌۱۴۰۲ نسبت به سال‌۱۳۹۹، حدود ۹‌برابر شده‌است، می‌افزاید: میزان درآمدهای وصولی‌‌‌‌‌ گمرک در سال‌۱۳۹۹ به میزان ۲۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان بوده که این رقم با افزایش ۹ برابری در سال‌۱۴۰۲ به ۲۴۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسیده‌است.