پاکستان در ماه‌های ژانویه تا مارس سال‌قبل ۲۴۷‌میلیون دلار کالا ازایران وارد کرده‌بود. بر اساس این گزارش واردات پاکستان از ایران در سومین ماه ۲۰۲۴ با رشد ۲۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه‌شده و به ۹۵.۶‌میلیون دلار رسیده‌است. پاکستان همچنین در ماه فوریه ۸۶.۲‌میلیون دلار و در ماه ژانویه ۱۰۴.۲‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌است. ایران نهمین منبع واردات پاکستان در مارس ۲۰۲۴ بوده‌است. چین، عربستان و اندونزی به ترتیب سه رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. پاکستان در این ماه یک‌میلیارد و ۳۰۵‌میلیون دلار کالا از چین وارد کرده‌است. بر اساس این گزارش در ۱۲ ماهه سال‌۲۰۲۳ کل واردات پاکستان از ایران با رشد ۱۳‌درصدی نسبت به سال‌قبل از مواجه‌شده و به ۹۴۴‌میلیون دلار رسیده بود. پاکستان در سال‌۲۰۲۲ بالغ بر ۸۳۴‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌بود.

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر صادرات پاکستان به ایران بیش از ۲۰۰‌میلیون دلار نبوده و با روندی کاهشی از سال‌۲۰۲۰ به مرز صفر رسیده‌است. این در حالی است که واردات پاکستان از ایران روندی صعودی داشته‌است و از ۳۷۲‌میلیون دلار در سال‌۲۰۲۰ به ۹۴۴‌میلیون دلار در سال‌۲۰۲۳ رسیده‌است.