در این میان، کاهش زمان و هزینه‌های فرآیندهای گمرکی نقش موثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار دارد؛ از این‌رو شناسایی و رفع چالش‌های حوزه گمرک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش برخی از مهم‌ترین چالش‌های گمرک از قبیل تعدد گمرک‌ها، تعدد رویه‌ها، شیوه ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه‌ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق‌کالا و... مورد بررسی قرار گرفته‌است.

با این حال تغییر و تحول گمرک‌ها در کشورهای مختلف، غالبا تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها محسوب شده و با توجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، همزمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده‌است، بنابراین یکی از پیش‌نیازهای اساسی به‌منظور رفع چالش‌های گمرکی، تدوین سند سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه منتشر شده‌است و مفصل آن در شماره آینده «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌‌‌‌‌ منتشر خواهد شد.