تخصیص حدود ۳۱هزار قطعه سکه در دوازدهمین حراج مرکز مبادله ایران