رشد اقتصادی منطقه یورو copy

این در حالی است که این رقم در فصل سوم با افزایش مداوم تورم، رکورد هزینه‌های استقراض و تقاضای خارجی ضعیف رقمی معادل منفی 0.1 درصد را به ثبت رساند. در این میان اقتصاد آلمان به عنوان مهم‌ترین بخش اتحادیه اروپا به دلیل ضعف در بخش صنعت با افت 0.3 واحد درصدی رو‌به‌رو شد. در مقابل، رشد اقتصادی در اسپانیا و ایتالیا به ترتیب به 0.6 درصد و 0.2 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی هلند نیز پس از پایان یک دوره روند انقباضی 0.3 درصد رشد کرد.

 با نگاهی به سال 2023 باید گفت که تولید ناخالص داخلی 0.5 درصد رشد کرد که نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به سال‌های 2022 و 2021 است؛ زیرا در این سال‌ها رشد اقتصادی به ترتیب 3.4 و 5.9 درصد گزارش شده است. در پیش‌بینی اقتصادی پاییز 2023، کمیسیون پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی خود را برای سال 2024 از 1.3 درصد به 1.2 درصد کاهش داد .‌در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای بلوک، انتظار می‌رود آلمان با رشد 0.8 درصدی، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به ترتیب 1.7، 1.2 و 0.9 درصد رشد کنند. برخی از اقتصاددانان با استناد به این موضوع که شیب کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی به معنای وقوع رکود در این کشور شناخته می‌شود، تاکید کردند که گرچه رشد اقتصادی این منطقه به صفر رسیده، اما از نگاه برخی از تحلیلگران رشد اقتصادی در سطح صفر می‌تواند سیگنال رکودی باشد، اما این امر قطعی نیست. بنابراین برخی از آنها بیان کردند که اقتصاد منطقه یورو برای دو فصل متوالی رشد کاهشی داشته و در حال ورود به فصل رکود است. گفتنی است که تعداد افراد شاغل در هر دو منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل 0.3 درصد افزایش یافت.