سهم 40‌‌‌‌درصدی صندوق توسعه‌‌‌‌ملی از درآمدهای نفتی‌‌‌‌ باقی‌‌‌‌می‌‌‌‌ماند

سهم ۴۰‌‌‌‌درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۳‌‌‌‌درصد مناطق نفت‌‌‌‌خیز و گازخیز و توسعه‌‌‌‌نیافته و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قراردادهای موضوع ماده‌‌‌‌۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، با تایید سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌کشور از محل این حساب پرداخت می‌‌‌‌شود. همچنین ۱۴.۵‌‌‌‌درصد از وجوه واریزی درآمد نفت و گاز به‌‌‌‌صورت علی‌‌‌‌الحساب و بر حسب مورد در وجه شرکت ملی نفت یا گاز پرداخت شده و تسویه‌‌‌‌حساب قطعی بر اساس قراردادها در مقاطع سه‌‌‌‌ماهه صورت می‌‌‌‌گیرد. در این لایحه وزارت نفت و صندوق توسعه‌‌‌‌ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند‌‌‌‌و مقدار صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌‌‌‌های اصلی و فرعی و نیز ارز حاصل از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سازمان برنامه و بودجه، ‌‌‌‌وزارت اقتصادی و دارایی و بانک‌‌‌‌مرکزی ارائه کنند.