تراشه‌ساز ژاپنی برای احیای صنعت تراشه ژاپن به‌دنبال نیرو است