اندازه سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت برای خانوارهای شهری ۹/ ۷۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۵۷ درصد است. بر اساس نتایج طرح، از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، همگی به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته‎اند. از این تعداد، بالغ بر یک میلیون خانوار (۶/ ۵ درصد) فقط به اینترنت ثابت، ۴/ ۴ میلیون خانوار (۶/ ۲۴ درصد) فقط به اینترنت موبایل و ۵/ ۱۲ میلیون خانوار (۸/ ۶۹درصد) به هر دو نوع اینترنت پرسرعت ثابت و موبایل دسترسی داشته‌اند. براساس آمارگیری سال ۱۳۹۶، از مجموع جمعیت کشور، تعداد ۹/ ۴۷ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‎اند که نشان می‌دهد ۷/ ۵۹ درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده‌اند. اندازه این سهم برای جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور، ۶۴ درصد (ضریب نفوذ اینترنت کشور) و برای نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب ۷۰ و ۲/ ۴۶ درصد بوده است. مقایسه اطلاعات دوره‌های اخیر آمارگیری نشان می‎دهد در سال ۱۳۹۶ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال‎های گذشته در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۲۵۲ درصد، ۱/ ۴۸ درصد و ۷/ ۱۸ درصد بیشتر شده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت ۶۴ درصدی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنت ۳/ ۴۵ درصدی سال ۱۳۹۴ بیانگر رشد ۳/ ۴۱ درصدی نسبت به دوره قبل است.

دسترسی به تلفن

این گزارش مرکز آمار نشان می‎دهد حدود ۴/ ۲۴ میلیون خانوار در محل سکونت خود تلفن (ثابت، همراه یا هر دو) دارند. به عبارت دیگر، از کل خانوارهای کشور، ۹/ ۲ درصد فقط به تلفن ثابت، ۵/ ۲۰ درصد فقط به تلفن‌همراه و ۴/ ۷۵ درصد به هر دو تلفن ثابت و همراه دسترسی دارند. همچنین از مجموع ۳/ ۷۲میلیون نفر جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، تعداد ۸/ ۴۷ میلیون نفر، مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها، ۴/ ۳۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۳/ ۱۰ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. بر این اساس، نسبت مالکان خط تلفن‌همراه در بین افراد ۶ ساله و بیشتر کشور ۶۶ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۶۹ و ۱/ ۵۷ درصد است. از مجموع جمعیت کشور، ۵۹ میلیون نفر کاربر تلفن‌همراه بوده که ۴۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴/ ۱۳ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. بر این اساس، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۷/ ۸۰ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۱/ ۸۳ درصد و ۸/ ۷۳ درصد بوده است. مقایسه اطلاعات دوره‌های اخیر آمارگیری نشان می‎دهد در سال ۱۳۹۶ ضریب نفوذ تلفن‌همراه نسبت به سال‎ ۱۳۹۴ حدود ۴/ ۳ درصد رشد کرده است.

دسترسی به رایانه، رادیو و تلویزیون

گزارش اخیر مرکز آمار درباره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶، حدود ۲/ ۱۷ میلیون خانوار که نزدیک به ۷۰درصد جمعیت بودند، در منزل خود رایانه داشته یا امکان دسترسی به آن را دارند. از این تعداد، ۲/ ۷ میلیون خانوار معادل ۲/ ۲۹ درصد خانوارهای کشور حداقل به رایانه معمولی، ۹/ ۹میلیون خانوار (۳/ ۴۰ درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ‌تاپ و ۵/ ۸ میلیون خانوار (۳/ ۳۴ درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته‌اند. همچنین ۷۸ درصد خانوارهای شهری و نزدیک به ۴۵درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‎اند. آمار نشان می‎دهد ۸/ ۳۶ میلیون نفر از رایانه استفاده می‎کنند که ۳۵ میلیون نفر از آنها، افراد بالای ۶ سال هستند. از این تعداد، ۷/ ۲۸ میلیون نفر شهرنشین و ۳/ ۶ میلیون نفر روستانشین هستند. به این ترتیب، ضریب نفوذ رایانه در کشور و در بین افراد بالای ۶ سال ۴/ ۴۸ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۵۳ و ۳۵ درصد بود است. همچنین نزدیک به ۲۳ میلیون خانوار در منزل خود رادیو و ۶/ ۲۴ میلیون خانوار در منزل خود تلویزیون دارند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند