درگذشت سجادی‌نژاد، پدر حسابداری در ایران

سجادی‌نژاد جدای از کارهای حرفه‌ای یکی از پایه‌گذاران آموزش حسابداری نوین در ایران بود. وی در سال ۱۳۳۶ به همراه اسمعیل عرفانی، نخستین موسسه آموزش عالی حسابداری در ایران را با نام آموزشگاه عالی حسابداری تاسیس کرد و سنگ بنای آموزش دانشگاهی حسابداری در ایران را گذاشت. این آموزشگاه در آغاز با پذیرش ۶۱ دانشجو از کارکنان شرکت ملی نفت ایران راه‌اندازی شد. سپس، ابتدا در سال ۱۳۵۰ به مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی و سرانجام در سال ۱۳۵۳ به دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران تغییر نام داد. حسن سجادی‌نژاد، پیش از انقلاب، هفت‌سال ریاست این دانشکده را بر عهده‌ داشت و به تدریس حسابداری در آن پرداخت. وی پس از انقلاب نیز به تدریس در واحد تهران دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد. از جمله آثار او می توان به این موارد اشاره کرد:

حسابداری مقدماتی (به همراهی ابوالقاسم خردجو)، ۱۳۳۸

اصول هزینه‌یابی و حسابداری صنعتی (جلد۱)، ۱۳۴۰

حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۳)، ۱۳۵۷

حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۴)، ۱۳۶۸

اصول هزینه‌یابی و روش‌های حسابداری صنعتی (جلد۱)، ۱۳۶۷

اصول هزینه‌یابی و روش‌های حسابداری صنعتی (جلد۲)، ۱۳۷۶