شماره روزنامه ۴۵۳۰
|
۲ ۴ تهران ۱۱ ۱۱ اهواز تبریز
۵ ۵ شیراز ۲ ۲ مشهد ۱۶ ۱۶ بندر عباس
۵.۶ ۱۲.۸ کرمان ۱ ۱ اصفهان ۸ ۸ یزد
-۱۲ ۱ کرمانشاه -۲.۴۷ -۲.۴۷ اراک ۵ ۵ رشت
۰ همدان ۱۸ ۲۱ دبی

بیشتر