۱۳ ۱۷ تهران ۲۱ ۲۱ اهواز ۱۳ ۱۳ تبریز
۱۱ ۱۱ شیراز ۹ ۹ مشهد ۲۶ ۲۷ بندر عباس
۱۸.۸۹ ۲۲.۲۲ کرمان ۹ ۹ اصفهان ۲۰ ۲۰ یزد
۳ ۱۲ کرمانشاه ۸.۸۲ ۸.۸۲ اراک ۱۸ ۱۸ رشت
۷ ۹ همدان ۲۴ ۲۸ دبی

بیشتر