۱ ۳ تهران ۹ ۹ اهواز تبریز
۲ ۲ شیراز ۲ ۲ مشهد ۱۱ ۱۴ بندر عباس
۱۱ ۱۴.۴۴ کرمان اصفهان ۵ ۵ یزد
۱ ۱ کرمانشاه -۳.۰۱ -۳.۰۱ اراک ۶ ۶ رشت
-۲.۲۵ -۲.۲۵ همدان ۱۵ ۲۰ دبی

بیشتر