۱۳ ۱۹ تهران ۱۹ ۱۹ اهواز ۱۰ ۱۰ تبریز
۱۶ ۱۶ شیراز ۱۴ ۱۴ مشهد ۲۶ ۲۶ بندر عباس
۱۱ ۱۴ کرمان ۱۱ ۱۱ اصفهان ۱۷ ۱۷ یزد
۸ ۸ کرمانشاه ۱۴.۳۵ ۱۴.۳۵ اراک ۱۸ ۱۸ رشت
۲ ۲ همدان ۲۵ ۲۹ دبی

بیشتر