مبانی

  • انتشار کتاب «مبانی مدیریت مالی»

    گروه بنگاه‌ها: کتاب «مبانی مدیریت مالی» مجموعه‌ای علمی با پوشش مهم‌ترین‌ مسائل شرکت‌های مطرح و پرداختن به مسائل مالی بین‌المللی منتشر شد. به گزارش واحد ارتباطات مرکز مالی ایران، علی نقوی، مدیرعامل این مرکز گفت: کتـاب «مبانـی مدیریـت مالـی» یکـی از کتاب‌هایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه بررسـی‌های انجـام شده در مرکـز مالـی ایـران، ترجمـه و روانـه بـازار شـده اسـت. متـن کتـاب بـر «جزئیـات کاربـردی» علـوم مالـی بـا رویکـردی کامـلا شـفاف و دقیـق نسـبت بـه مفاهیـم و کاربردهـا، تمرکـز دارد. وی افزود: نویسندگان این کتاب…
۱

بیشتر