شماره روزنامه ۵۵۵۵
|

قمه‌ کشی در لیگ کشتی

  • قمه‌ کشی در لیگ کشتی!

    ايسنا: تصاویر منتشر شده نشان می دهد فردی که ظاهرا از مسئولان برگزاری مسابقات کشتی است، تبری در دست دارد.
۱
بیشتر