قاضی پرونده انفجار بیروت

  • ارائه شکایت از قاضی پرونده انفجار بیروت

    ایرنا: «می‌ الخنساء» وکیل لبنانی امروز طرح دعوی خود را از «سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات البنانیه» و «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت به جرم حمایت از اعمال تروریستی و راه اندازی فتنه داخلی به دادستانی لبنان ارائه کرد.
۱

بیشتر