سید محمدعلی ابطحی

  • گمانه زنی ابطحی در مورد پشت پرده طرح ضد اینترنت مجلس

    جماران: ابطحی در خصوص نیت اصلی عنوان کردن طرح ضد اینترنت در مجلس نوشت: من کسی را متهم نمی کنم. ولی باز شیطان دم گوشم وز وز میکند که دستپاچگی طراحان و مشاورانشان برای این است که می دانند کم کم از راه این کارها نمی توانند تیغ بزنند.
۱

بیشتر